Kategorie

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.display-lcd.cz

Provozovatel ELSIN spol. s r.o. se sídlem: Studentská 55a, Plzeň. 323 00, Česká Republika 

Identifikační číslo: 263 97 234

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl C, vložka 17670

 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména

práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito

obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

 

1 Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je

dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy

www.display-lcd.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a

objednání zboží Uživatelem;

"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.

Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a

Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

1.1.2 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná

aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském

prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou

množství vybraného Zboží;

1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v účinném znění;

"Provozovatel" znamená společnost Elsin spol. s r.o. , IČO: 26397234 , se

sídlem Studentská 1999/55a, 32300 Plzeň ;

1.1.4 "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu

přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.5 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze Eshopu,

a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském

rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do

databáze E-shopu;

1.1.6 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého

povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.7 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá

E-shop;

1.1.8 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu

Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a

zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.9 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli

prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této

věci;

 

 

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou

na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených

zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené

metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny

nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel

vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením

dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.

V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s

navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku

komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže

být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.2 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.2.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo

od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V

případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání

několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu)

odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

Při nákupu na IČO nárok na odstoupení kupní smlouvy do 14 dnů nevzniká, pokud nebylo dohodnuto před uzavřením kupní smlouvy jinak.

2.2.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu

Studentská 1999/55a, 32300 Plzeň.

2.2.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode

dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět

Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla

Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží

odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.2.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným

souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.2.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení

od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již

začalo.

2.2.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo

svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být

ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.2.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí

Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou

odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je

Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do

původního stavu.

2.2.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto

Obchodních podmínek.

2.3 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku

nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení

se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.4 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností

spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na

příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy

obchod@elsin.eu . Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního

dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů

způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 

3 Proces uzavření Smlouvy

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní

smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je

zobrazení tlačítka s označením " Objednat zboží " v uživatelském rozhraní

E-shopu.

3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy

podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje

kliknutí na dané tlačítko s označením " Potvrdit objednávku " .

3.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek

je uzavřena Kupní smlouva.

3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na

tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet

na server, kde je nainstalován E-shop.

3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí

E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou

adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na

vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za

správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a

to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v

uživatelském prostředí E-shopu.

3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je

pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně

tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 

4 Kupní smlouva

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské

prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si

Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí Eshopu

a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu,

která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní

smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za

odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele

spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení

objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je

oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097

občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a

doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v

uživatelském prostředí Portálu.

4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském

prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další

peněžitá plnění Provozovateli.

4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na

provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení

takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí Eshopu.

4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen

uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu

splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet

Provozovatele.

4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z

ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné

odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími

stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady

jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem

Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží

Uživatelem.

4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od

uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v

uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.

4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v písemné podobě

, a to spolu se Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží).

4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je

darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s

rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro

odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího

od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím

Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

4.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba

uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu

uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro

Spotřebitele.

4.1.17 Záruka

Na každý produkt poskytujeme záruku 24 měsíců dle Občanského zákoníku a 12 měsíců pro firmy (IČO). U použitého zboží je záruka 6 měsíců. Záruka se nevtahuje na mechanické poškození nebo poškození vzniklé při neodborné montáži.

4.1.18 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn

uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla . Za moment uplatnění

reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele

reklamované Zboží.

4.1.19 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je

použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad

takového Zboží.

4.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem

Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem

převzetí daného zboží Uživatelem.

4.1.21 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem

Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem

převzetí daného zboží Uživatelem.

 

 

5 Uživatelský účet

5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové

údaje.

5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje

zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se

do svého Uživatelského účtu.

5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný

přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená

opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné

užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto

způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení

nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto

skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě

poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1

Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto

Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo

emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze Eshopu.

Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě

30 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny

Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od

doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li

doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve

výpovědní době 30 dní , o které smluvní strany shodně konstatují, že je

dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

 

 

6 Reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového

Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak

pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen

výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní

smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v

případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro

opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém

případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na

dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu

Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na

přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží

bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že

Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání

nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před

převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám

způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží

způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní

cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží

na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při

převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit

odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli

záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu

vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí

obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a

příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží

opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel

odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě

jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní

Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané

reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší

lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo

o podstatné porušení Smlouvy.

6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel

neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do

doby, než budou dané podklady dodány.

6.12 Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace

vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže

nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném

zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které

neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke

Zboží. Forumlář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

7 Osobní údaje

7.1 Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“ ),

souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů

Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel.

Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :

správcem;

7.2 Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:

jméno a příjmení, popř. firmu.

datum narození, identifikační číslo.

adresu (fakturační a dodací).

telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k

uživatelskému účtu.

obchodní transakce Uživatele.

7.3 Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.

7.4 Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních

údajů:

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

poskytování osobních údajů třetím osobám;

zařazení osobních údajů do databází;

zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb,

7.5 Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21

zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou

poskytovány dobrovolně.

7.6 Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu

nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v

souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

7.7 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím

způsobem:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových

programů;

v písemné podobě;

7.8 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu

údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních

údajů.

 

 

8 Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že

zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a

Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 12 měsíců.

Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a

reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti.

Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými

partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

 

 

9 Užívání E-shopu

9.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu

způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

9.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo

uživatelské rozhraní.

9.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k

němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo

jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

9.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní

předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které

by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen

nahradit v plném rozsahu.

9.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo

platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit

Uživatelský účet.

 

 

10 Prohlášení Provozovatele

10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém

systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou

chráněny proti změnám.

10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u

Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v

takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za

zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní

cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za

skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy

od počátku.

10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být

ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích

převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel

povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě

nejasností kontaktovat Provozovatele.

10.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v

uživatelském rozhraní E-shopu v sekci "Kontakt".

 

 

11 Zpětný odběr elektrospotřebičů

11.1 S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona

č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že

umožňuje Uživatelů bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u

Provozovatele , a to na adrese Studentská 1999/55a, 32300 Plzeň.

 

 

12 Rozhodné právo

12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem

České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

 

13 EET elektronická evidence tržeb

13.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

14 Zboží

14.1 Nebude-li při objednání zboží, které má ve svém popisu označení, P/N (např. LP156WH4-TLN1) skladem, odešleme kompatibilní panel, který má totožné vybavení (rozměry, úhlopříčka, rozlišení uchycení a konektor). Na tuto skutečnost už před odesláním zásilky neupozorňujeme.

 

15 Účinnost

15.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.08.2017.

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. 

Udělujete tímto souhlas společnosti

ELSIN spol. s r.o., se sídlem Studentská 1999/55a, 323 00 Plzeň,

IČ: 26397234, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,

Vložka 17670 (dále jen „Správce“),

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení

název společnosti

e-mail

telefonní číslo

 

2. 

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem obchodní činnosti společnosti ELSIN spol. s r.o.. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. E-mail: info@display-lcd.cz

 

3.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

4. 

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

 

5.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

na přenositelnost údajů,

v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 
Úvod - Obchodní podmínky